Obchodní podmínky

Před objednáním zboží doporučujeme seznámit se s obchodními podmínkami našeho internetového obchodu. 
Obchodní podmínky se řídí platným zněním ustanovení obchodního zákoníku.
Tyto všeobecné obchodní podmínky (“Podmínky”) společnosti Igra Model s.r.o., se sídlem Nový Šaldorf-Sedlešovice - Nový Šaldorf, Barevná 258, PSČ 67181. IČO 29284503, registrována u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 70953, e -mail obchod@igramodel.cz, telefonní číslo +420 515 282 891, adresa provozovny Kotkova 3582/19, 669 02 Znojmo („My” nebo „Prodávající”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Vás, jakožto kupujících, a Nás, jakožto prodávajících, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („Smlouva“) uzavřené prostřednictvím E-shopu na webových stránkách www.igramodel.cz.
1. Objednání zboží
Zboží nabízené v našem internetovém obchodě je možné objednat následujícími způsoby:
a) přes e-shop. Objednávky přes portál mají nejvyšší prioritu a jsou vyřizovány přednostně v co nejkratší možné lhůtě.
b)  přes email:  obchod@igramodel.cz . Objednávky přes tento mail se zpracují cca do 2 pracovních dnů.
Objednávka MUSÍ obsahovat tyto údaje:
1) Jméno + příjmení
2) Adresu dodání
3) Označení zboží - katalogové číslo 
4) Doručení zboží a platba (Česká pošta, osobní odběr; převodem, dobírkou)
E-mailové objednávky bez všech potřebných údajů nebudou akceptovány!
Při nákupu je Vaše povinnost poskytnout Nám všechny informace správně a pravdivě. Informace, které jste nám poskytli v objednávce budeme tedy považovat za správné a pravdivé.


2. Způsob doručení
Zboží lze vyzvednout následujícími způsoby:
a) Osobně v prodejně ve Znojmě v otvírací době. Je možné i výjimečně v jinou dobu po předchozí domluvě. Telefony vyřizujeme jen v pracovní dobu.
Aktuální informace o otevírací době najdete na webu zde.
b) Prostřednictvím PPL v rámci ČR. Při převzetí balíku je třeba vždy zkontrolovat, že není balení viditelně poškozeno. Podmínky platí jako již popsané u České pošty, jen místo na poštu je třeba přímo nám do dvou pracovních dnů přesně popsat problém, abychom mohli kontaktovat centrálu PPL.
Kupující se stává vlastníkem zboží v okamžiku zaplacení plné ceny zboží. Cena zboží se považuje za zaplacenou momentem předání příslušné částky ve výši kupní ceny prodávajícímu, případně předání příslušné částky ve výši kupní ceny České poště nebo PPL, případně připsáním příslušné částky ve výši kupní ceny na účet prodávajícího.
c) Na Slovensko prostřednictvím PPL.
d) Zasíláme i do Rakouska, Německa, Polska a dalších zemí EU dle domluvy prostřednictvím PPL/DHL.
e) V případě nepřevzetí zboží/zásilky nebo opakovaného storna ze strany Kupujícího má Prodávající nárok další objednávky zrušit bez udání důvodu. V případě nepřevzetí zásilky, což je porušením kupní smlouvy ze strany Nakupujícího, můžeme také požadovat náhradu za poštovné, které bylo marně vynaloženo. 
f/ Objednávat lze zboží, které je skladem. Pokud bude objednávka na zboží, které není skladem, nebude tato objednávka přijata.
 
3. Placení zboží
Zboží lze platit následujícími způsoby:
a) dobírkou - peníze jsou předány při převzetí přepravci. Za dobírku se připlácí 49 Kč. 

b) platba předem - peníze jsou poukázány na náš bankovní účet, zboží je zasláno v okamžiku připsání částky na účet.
c) hotově při převzetí v provozovně.
d/ prostřednictvím platebního portálu ComGate.
4. Vrácení peněz
Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, může zboží vrátit. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá zboží prodejci bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy. Zboží musí být zasláno pouze jako obyčejný balík. Na zboží zaslané na dobírku nebude brán zřetel. V případě odstoupení od Smlouvy nám však odpovídáte za snížení hodnoty produktu, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, abyste se seznámili s povahou, vlastnostmi a funkčností. V případě, že jsme Vám ještě nevrátili peníze, jsme oprávněni případnou pohledávku z titulu nákladů započíst na Vaši pohledávku na vrácení.
Občanský zákoník dává spotřebitelům ve svém § 53 (http://portal.gov.cz/zakon/40/1964/53) právo jednostranně a bez udání důvodů od smlouvy ve stanovené lhůtě odstoupit a požadovat vrácení všech peněžních prostředků včetně DPH a nákladů na dodání zaplacených za zboží, pokud zboží zakoupili takzvaně na dálku (tzn. například v internetovém obchodě). Peníze budou vráceny podle typu uhrazení převodem na účet spotřebitele, případně po dohodě jiným způsobem bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Náklady spojené s odstoupením nese kupující.
Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodejce před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy
o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případě nepoměrné ceny k výrobku způsobené systémovou chybou.
Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno, částečně spotřebováno, nebo nejeví známky užívání.
Reklamovat by měl zákazník výrobek neprodleně po zjištění vady, aby se dalším používáním vadná věc úplně nezničila.
Pokud je zboží používané a vykazuje vadu, postupuje se jako reklamace. Je možné se domluvit na opravě, výměně zboží, 
nebo vrácení peněz. Domluva závisí na stavu použití zboží. Odstoupení od smlouvy se nevztahuje na firemní zákazníky.
Na vztahy mezi dvěma podnikateli se zásadně nepoužije ochrana spotřebitele. Typickým příkladem je vyřizování reklamace v 30 denní lhůtě. Tato lhůta platí pouze pro spotřebitele. Kupující, který je podnikatelem, si může s prodávajícím nad rámec zákonné odpovědnosti za vady při převzetí sjednat záruku za jakost. V takovém případě může prodávající v záručním listě uvést i lhůtu pro vyřízení případné reklamace. Není-li žádná lhůta určena, použije se zákon, který prodávajícímu ukládá odstranit vady v přiměřené lhůtě. Ohledně těchto lhůt se můžete informovat telefonicky nebo emailem. 

https://www.coi.cz/faq/e-kdyz-nakoupim-na-ico-jsem-spotrebitelem/

Při vrácení zboží uveďte bankovní spojení. 
 
7. Reklamace, záruka
Tento reklamační řád je okamžikem uzavření kupní smlouvy (okamžikem přijetí objednávky) závazný pro prodávajícího i kupujícího a obě strany se zavazují jím řídit. Záruka se vztahuje na bezvadnou funkci výrobku při správném používání zboží a na vady vzniklé prokazatelnou vinou výrobce. Záruka se nevztahuje na díly podléhající přirozenému opotřebení a závady vzniklé dopravou, nevhodným skladováním či nešetrným nebo neodborným zacházením. Záruka z případných vad na zboží může být uplatněna výhradně po dobu záruční doby. Záruční doba trvá 24 měsíců (není-li výslovně sjednáno jinak) a počíná dnem převzetí zboží. V případě, že má zboží v záruční době prokazatelně neodstranitelnou vadu, která zcela znemožňuje užití zboží, má kupující právo na výměnu zboží za zboží stejné nebo obdobné jakosti, kvality a druhu, také může odstoupit od smlouvy či požadovat přiměřenou slevu. Pokud to povaha zakoupeného produktu dovoluje, má kupující nárok na opravu či doplnění. Výrobce nenese zodpovědnost za škody vzniklé při přepravě zákazníkovi. Zboží si proto překontrolujte při jeho převzetí. Je-li poškozené, nepřebírejte ho. Záruka se vztahuje na zboží zakoupené u nás a na jeho vady. Pokud zjistíme při diagnostice, že závada byla způsobena produktem, který nebyl zakoupený u nás, nebo neodborným zásahem, nebude záruka uznána. V případě reklamace zboží, které bylo upraveno na přání zákazníka, se do 30 dnů vyřídí reklamace vadného produktu. Za datum uplatnění reklamace se považuje datum, kdy spotřebitel projevil vůli reklamovat zboží (písemně, telefonicky - doporučujeme písemnou komunikaci, která je následně i dohledatelná). 
8. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
Případné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak Prodávající doporučuje Kupujícímu nejdříve kontaktovat Prodávajícího pro vyřešení nastalé situace.
Železniční modely nejsou vhodné pro osoby do 14 let vzhledem k ostrým rohům, hranám a malým dílům.
Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 12. 7. 2023.
Chyby a změny vyhrazeny.